From 1 - 10 / 22
 • Categories  

  Vegagerðin heldur skrá í stafrænum kortagrunni um vegi í náttúru Íslands, öðrum en þjóðvegum, þar sem umferð vélknúinna ökutækja er heimil, sbr. 2. mgr. 7. gr. vegalaga, nr. 80/2007. Skipulagsstofnun sér til þess að Vegagerðinni berist upplýsingar um vegi í viðkomandi sveitarfélagi til skráningar og birtingar. Nánari upplýsingar um vegi náttúru Íslands má finna í lögum nr. 60/2013 um náttúruvernd (https://www.althingi.is/lagas/nuna/2013060.html), í reglugerð nr. 260/2018 um vegi í náttúru Íslands (https://island.is/reglugerdir/nr/0260-2018) og í leiðbeiningum Skipulagsstofnunar „Vegir í náttúru Ísland - um gerð vegaskráar og högun og skil á gögnun“ (https://www.skipulag.is/media/vegir-i-natturu-islands/vegirinatturuislands_v4.pdf).“

 • Categories  

  Notagildi: Reitakerfi eru nauðsynlegt til að birta upplýsingar sem af einhverjum ástæðum er ekki hægt að birta stakar s.s. vegna persónuverndar, umfangs verkefnis eða nákvæmni þeirra upplýsinga sem fyrir liggja. Reitakerfi Íslands er með mismunandi reitastærðum til að mæta mismunandi þörfum notenda við upplýsingamiðlun. Mælt er með notkun reitakerfisins m.a. þegar verið er að bera gögn saman milli stofnana. Reitakerfið er byggt á Lambert Azimuthal Equal Area vörpun sem tryggir að allir reitir sé jafn stórir. En það er helsta skilyrði þess að reitakerfið sé Inspire tækt. Viðmiðun er ISN 2004 Ef reitakerfið er notað í einhverjum af ISN Lambert vörpunum er það ferhyrnt. Orðskýringar: Heildarkerfið er nefnt reitakerfi. Hvert lag í því er nefnt net. Einingar í netinu eru nefndar reitir. Heiti reitana: Hver reitur hefur nafn sem er einkvæmt og er m.a. byggt upp á stærðareiningunni. 1km 10km og 100m skrárnar ná yfir strandlínu og eyjar landsins en 100km skráin nær yfir alla efnahagslögsöguna. grid_100k grid_50k grid_25k grid_10k grid_5k grid_2_5k grid_1k grid_500m grid_250m grid_100m Frekari tækniupplýsingar er að finna hér https://inspire.ec.europa.eu/id/document/tg/gg

 • Categories  

  Vegagerðin annast rekstur landsvitakerfisins og hefur umsjón og eftirlit með uppbyggingu hafnarvita og innsiglingarmerkja. Landsvitar eru til leiðbeiningar á almennum siglingaleiðum og eru í eigu og umsjá ríkisins en hafnarvitar, sem vísa leið inn til hafnar eða eru innan hafnsögu hafnar, eru í eigu og umsjá sveitarfélaga. Landsvitakerfið samanstendur af 104 ljósvitum, 11 siglingaduflum og 16 radarsvörum sem er komið fyrir þar sem landslagi er þannig háttað að erfitt er að ná fram endurvarpi á ratsjá skipa. Hafnarvitakerfið er byggt upp af tæplega 20 ljósvitum, um 90 innsiglingarljósum á garðsendum og bryggjum, rúmlega 80 leiðarljósalínum og tæplega 50 baujum er vísa leið í innsiglingum að höfnum. Viðhald og eftirlit Vegagerðarinnar með vitum landsins skiptist í stórum dráttum í eftirlit með ljósabúnaði og viðhald á vitabyggingum.

 • Categories  

  Vegagerðin heldur utan um námuskrá þar sem finna má flesta efnistökustaði á landinu óháð því hverjir hafa tekið þar efni eða eru námuhaldarar. Efnistökustaðir er skilgreindir sem námur og skeringar. Skeringar eru staðir í og við vegi þar sem að efni hefur verið tekið til að rýmnka fyrir nýjum vegi. Í mörgum tilvikum hafa skeringar verið skráðar í námuskránna. Í einhverjum tilvikum hafa skeringar verið nýttar áfram sem námur. Í námuskránni eru einnig að finna hugsanlega framtíðarefnistökustaði og eru sumir þeirra þegar á aðalskipulagi sveitarfélaga.

 • Categories  

  Vegagerðin rekur umferðarteljara víða um land sem telja ökutæki samfellt alla daga ársins og upplýsingar frá meira en helmingi þeirra berast sjálfvirkt til Vegagerðarinnar og eru þær upplýsingar aðgengilegar í þessari þjónustu. Umferðargreinar mæla fjölda ökutækja en auk þess mæla þeir t.d. hraða ökutækja. Aðrir umferðarteljarar skrá eingöngu fjölda ökutækja. Slíkir teljarar eru tengdir flestum veðurstöðvum auk nokkurra sem standa sér. Upplýsingar úr umferðargreinum og umferðarteljurum sem eru tengdir veðurstöðvum eru sóttar að jafnaði nokkrum sinnum á klukkustund, en upplýsingar frá teljurum sem ekki eru tengdir veðurstöðvum, berast Vegagerðinni sjaldnar.

 • Categories  

  Skoðunarþjónustur Veðurstofu Íslands.

 • Categories  

  Gögn varðandi fastlínutengingar byggja á gögnum frá Þjóðskrá Íslands og á gögnum frá fjarskiptafélögum varðandi fjölda tenginga. Staðsetning byggir á Staðfangaskrá Þjóðskrár. Staðfang er í flestum tilfellum ein fasteign en í einhverjum tilfellum fleiri en ein. Gögnin sem hér eru birt eru staðföng sem innihalda lögheimili, vinnustað eða sumarhús. Varðandi skráningu á tengjanlegum rýmum skal fjarskiptafélag merkja staðfang tengjanlegt sé eitthvað rými innan þess tengjanlegt. Það hvort rými teljist tengjanlegt er óháð því hvort það sé í raun að nýta þá tengingu. Þörf er á góðu gagnasetti varðandi vinnustaði á landupplýsingaformi sem aðilar geta sammælst um að nota en eins og staðan er í dag ber engin stofnun ábyrgð á slíku gagnasetti. Við nýtum eins og áður segir gögn frá Þjóðskrá Íslands varðandi vinnustaði. Þjóðskrá Íslands aflar þó í raun ekki upplýsinga um vinnustaði heldur sigtar úr gögnum vissa notkunarflokka fasteigna fyrir Fjarskiptastofu. Einhverjar upplýsingar eru ekki tengjanlegar við önnur gögn og þær upplýsingar birtast því ekki á kortinu. Þetta á aðallega við um aðrar tengingar en ljósleiðaratengingar.

 • Categories  

  Gögnin sýna 50 mílur í kringum landið.

 • Categories  

  Hafsvæði A1 er hafsvæði sem takmarkast af langdrægi strandstöðvar til talfjarskipta og viðvarana með stafrænu valkalli (DSC) á metrabylgju (VHF).

 • Categories  

  See english text below. Myndkort Reykjanesgossins var búið til í samstarfi Náttúrfræðistofnunar Íslands, Landmælinga Íslands, Jarðvísindastofnunar og Almannavarna, sem hluti af viðbragðsáætlun gossins við Fagradalsfjall árið 2021. Gos hófst aftur 3. ágúst 2022 og verður verkefninu haldið áfram. Myndirnar voru teknar með Hasselblad A6D myndavél um borð í flugvél og unnar með MicMac og Agisoft ljósmælingahugbúnaðinum til að búa til hæðarlíkan (Digital Elevation Models, DEM) og myndkort. Myndkortin eru aðgengileg í gegnum WMS þjónustur og á vef Umbrotasjár (https://kortasja.lmi.is/mapview/?application=umbrotasja) innan við sólarhring eftir gögnunum hefur verið aflað. Gögnin eru uppfærð jafnt og þétt þegar nýjar upplýsingar berast og á meðan á gosinu stendur. - - - - The orthomosaic of the Reykjanes eruption have been created in a collaborative effort between Nátturfræðistofnun Íslands, Landmælingar Íslands, Jarðvísindastofnun and Almannavarnir, as part of the response plan of the Fagradalsfjall eruption of 2021. An eruption started again on August 3, 2022 and the project will therefore continue. The images are collected with a Hasselblad A6D camera onboard of a plane, and processed with the MicMac and Agisoft photogrammetric software, in order to create Digital Elevation Models (DEMs) and orthomosaics. The orthomosaics are available via WMS and in the Umbrotasjá webpage (https://kortasja.lmi.is/mapview/?application=umbrotasja) less than one day after data collection. The data is updated constantly, or when new information is received during the eruption. The data collected and processed by the National Land Survey of Iceland, the Icelandic Institute of Natural History and the Institute of Earth Sciences. Based on the work of Pedersen et al., 2022. Reference: Pedersen, G. B. M., Belart, J. M. C., Óskarsson, B. V., Gudmundsson, M. T., Gies, N., Högnadóttir, T., et al. (2022). Volume, effusion rate, and lava transport during the 2021 Fagradalsfjall eruption: Results from near real-time photogrammetric monitoring. Geophysical Research Letters, 49, e2021GL097125. https://doi.org/10.1029/2021GL097125